"Zamówienia publiczne w praktyce" - Akademia Zawodowa

Przejdź do treści

Menu główne:

"Zamówienia publiczne w praktyce"

Szkolenia
Zapraszamy na dwudniowe szkolenie z zakresu prawa zamówień publicznych

Program szkolenia :

3. Badanie i ocena ofert:
• Nowe przesłanki odrzucenia oferty.
• Rażąco niska cena: ◦ tania oferta, czy też oferta z rażąco niską ceną ? – definicja pojęcia „rażąco niskiej ceny”;
 ◦ prawo Zamawiającego do wyjaśniania „istotnych części składowych” ceny lub kosztu;
 ◦ udowodnienie, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny na wykonawcę - sposób wyjaśnień oraz przedstawianie dowodów;
 ◦ zmiany w przypadkach obligatoryjnego zwrócenia się o wyjaśnienia dotyczące elementów oferty mających wpływ na wysokość cen.
• Uzupełnianie brakujących oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw.
• Czy rzeczywiście kryterium ceny nie może mieć przypisanej większej wagi niż 60%.


Dzień 1:
Zamówienia publiczne w praktyce
1. e-Procurement – elektronizacja zamówień publicznych - przepisy obowiązujące od wejścia w życie nowelizacji ustawy:
• Formy dopuszczalnej komunikacji elektronicznej między wykonawcą i zamawiającym
• Składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
• Publikacja SIWZ w internecie  - obowiązek w innych trybach niż przetarg nieograniczony
• Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ
• Badanie rynku i zbieranie potencjalnych wykonawców

2. Wykazywanie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
• Jednolity europejski dokument zamówienia jako uproszczona forma oceny właściwości wykonawcy (struktura, zawartość, zasady wypełnienia i składania).
• Oświadczenia wymagane w postępowaniu prowadzonym w procedurze krajowej
• Post kwalifikacja jako standardowy sposób weryfikacji zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia.
• Weryfikacja podmiotów udostępniających swój potencjał oraz podwykonawców
• Procedura odwrócona w przetargu nieograniczonym.
• Żądanie dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia, a nie dzień składania ofert/wniosków
• Procedura self-cleaning
• Obowiązki i możliwości wynikające z rozporządzenia ministra rozwoju w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, raz form, w jakich te dokumenty mogą być składane
• Zakaz żądania dokumentów, którymi zamawiający dysponuje lub które może pobrać z ogólnie dostępnych i bezpłatnych baz danych
• Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej składane po otwarciu ofert


Dzień 2:

Zamówienie jako umowa – jak poprawnie złożyć ofertę i zrealizować kontrakt publiczny
1. Zamówienie publiczne jako umowa cywilnoprawna
2. Na czym polega specyfika umów ws. zamówienia publicznego?
3. Model współpracy przy ubieganiu się o zamówienie publiczne – samodzielnie, konsorcjum, zasoby podmiotów trzecich. Zmiany wynikające z nowelizacji.
4. Poprawna reprezentacja wykonawcy – uwaga na pułapki!
5. Pełnomocnictwa w zamówieniach publicznych
6. Terminy – w postepowaniu i w umowach. „np. Co z sobotą?”
7. Pułapki terminu związania ofertą – jak bronić swoich interesów gdy termin minie
8. Podwykonawcy – zasady, ograniczenia, obowiązki na etapie postępowania, mechanizm ochronny w umowach na roboty budowlane
9. Klauzula stosunku pracy po nowelizacji – kontrowersje i ocena warunków spełniania tego obowiązku.
10. Kary umowne i odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy. Kiedy zaistnieje? Jak się bronić?
11. Odstępowanie od umów i ich rozwiązywanie – czym się różnią i jakie niosą skutki dla wykonawcy?.
12. Ochrona interesów wykonawcy – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej po nowelizacji.

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego